การประกวดความคิดสร้างสรรค์ “VIRAL VDO IDEA” ระดับมหาวิทยาลัย ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท
ในหัวข้อ “Celebrate living : ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่…ในแบบที่เป็นตัวเอง”
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้จนถึง 25 พฤศจิกายน 2565

การประกวดความคิดสร้างสรรค์
VIRAL VDO IDEA
มหาวิทยาลัย ชิงทุนการศึกษา รวม
มูลค่ากว่า 300,000 บาท
ในหัวข้อ “Celebrate living :
ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่…ในแบบที่เป็นตัวเอง”

รับสมัครตั้งแต่
วันนี้จนถึง 22 พฤศจิกายน 2565

แบบฟอร์มสมัครโครงการ

หมดเวลาเข้าร่วมโครงการแล้ว
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.

ข้อมูลการใช้งานระบบ

 • สมัครร่วมโครงการ
 • ประเภทอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
 

ส่งผลงาน

 • สามารถส่งผลงานได้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 

หัวหน้าทีม

 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 

ข้อมูลผู้สมัคร/เข้าร่วมประกวด

 • สมาชิก 1
 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • สมาชิก 2
 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • สมาชิก 3
 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • สมาชิก 4
 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 

ความยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี”) พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ เราตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว และสัญญาว่าการประมวลผลข้อมูลของคุณ จะเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเอฟดับบลิวดีเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวคุณ โปรดอ่านรายละเอียดและให้ความยินยอม ดังนี้

  คุณยินยอมให้เอฟดับบลิวดี เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฎในแบบฟอร์มฉบับนี้ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ VIRAL VDO IDEA ระดับมหาวิทยาลัย และใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อสนับสนุนโครงการนี้

  คุณรับรองและรับประกันว่า คุณได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอฟดับบลิวดี ตามที่ปรากฎใน https://www.fwd.co.th/th/privacy-policy/ ให้แก่สมาชิกในทีมแล้ว ซึ่งมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

  หากคุณไม่ให้ความยินยอมเอฟดับบลิวดีจะไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อให้คุณเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งนี้ คุณมีสิทธิยกเลิกความยินยอมได้ผ่านช่องทาง allcorporatebrandandimc.th@fwd.com
 

โปรดยืนยันตัวตน

ขั้นตอนการส่งหลักฐานสมัครและการส่งผลงานรอบคัดเลือก

1. สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนรับ Username & Password สำหรับสมัครเข้าประกวดได้ที่ www.Uviral2022.com (universityviralvdoideacompetition2022)
2. แนบเอกสารเรียงความไม่เกิน 500 คำ (A4) ที่สื่อถึงแนวคิดสร้างสรรค์ในแบบตัวเอง ตามหัวข้อของโครงการ “Celebrate living : ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่…ในแบบที่เป็นตัวเอง”
3. แนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวนักศึกษาของทุกคนในทีมเป็นไฟล์ pdf./ jpg.
4. สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.
5. ติดต่อสอบถาม: www.Uviral2022.com (universityviralvdoideacompetition2022)

เกณฑ์การตัดสินผลงานในแต่ละรอบ

1. เนื้อหาข้อมูลตรงประเด็นโจทย์ 35%
2. ความคิดสร้างสรรค์ 35%
3. เทคนิคการเล่าเรื่อง 30%
รวม 100%

เงื่อนไขการส่งผลงาน

1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวความคิดหรือไอเดียต้นฉบับที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและให้รางวัล ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์แผนงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวดและห้ามส่งผลงานในนามของผู้อื่น หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและให้รางวัล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ผู้จัดงานไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
2. ผลงานที่ส่งประกวดต้องมีเนื้อหาข้อมูลครบตามโจทย์ที่กำหนด
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกชิ้นงานและได้รับรางวัลตกลงว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าวให้แก่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสิทธิ์นำผลงานที่ได้รับรางวัลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้โดยไม่มีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลข้างต้นให้คำรับรองว่าภายหลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ได้รับรางวัลแล้ว จะทำสัญญาโอนลิขสิทธิ์ในงานที่ได้รับรางวัลให้กับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนำไปโปรโมททุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของผู้จัดงาน และทาง YouTube โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการดัดแปลงได้ ต่อไปภายในระยะเวลาที่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
4. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้
5. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป ผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. องค์ประกอบของแนวคิดและสื่อต่างๆ ที่ใช้ประกอบการนำเสนอแผนงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งไม่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่นหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
9. การใช้โลโก้หรือตราสัญลักษณ์ใดๆ ของผู้จัดงาน ต้องเป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น

ความยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี”) พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ เราตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว และสัญญาว่าการประมวลผลข้อมูลของคุณ จะเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเอฟดับบลิวดีเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวคุณ โปรดอ่านรายละเอียดและให้ความยินยอม ดังนี้

คุณยินยอมให้เอฟดับบลิวดี เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฎในแบบฟอร์มฉบับนี้ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประกวด University Viral VDO Competition 2022 และใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อสนับสนุนโครงการนี้

คุณรับรองและรับประกันว่า คุณได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอฟดับบลิวดี ตามที่ปรากฎใน https://www.fwd.co.th/th/privacy-policy/ ให้แก่สมาชิกในทีมแล้ว ซึ่งมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณไม่ให้ความยินยอมเอฟดับบลิวดีจะไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อให้คุณเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งนี้ คุณมีสิทธิยกเลิกความยินยอมได้ผ่านช่องทาง allcorporatebrandandimc.th@fwd.com